Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

ประกาศรับสมัครอบรม - ทดสอบ - สอบ TOEIC
ประกาศแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
12345678910...
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมารแผ่นดิน
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
บ.ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานหลายอัตรา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงกระจกหน้าต่างห้องเรียน
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
Invitation to the International Research Conference on "Conservation and Development"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BANIC 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอใน "งานประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5"
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"
รงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AEC ในห้องข้อเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์