หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 


แจ้งเว็บไซต์วารสารบริหารศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงใหม่
คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ใหม่
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน “วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

การส่งบทความ
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง กองบรรณาธิการ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
2. ทาง web site : www.bus.ubu.ac.th/journal
3. ทาง E-mail: jmsubu@gmail.com

เปิดรับสมัครบทความ
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปการตีพิมพ์
ปีละ 2 ครั้ง ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน
และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805

E-mail : jmsubu@gmail.com
www.bus.ubu.ac.th/journal

ดาวน์โหลดเอกสาร
คำแนะนำการจัดเตรียมบทความ
แบบฟอร์มการส่งบทความ

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805