หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

การเตรียมต้นฉบับ (Manuscrip preparation)  

     ต้นฉบับที่ส่งมายังบรรณาธิการวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องประกอบด้วยบทความต้นฉบับ ไม่เกิน 15 แผ่น จำนวน 3 ชุด และแผ่นแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1 แผ่น ระบุชื่อบทความ และชื่อผู้เขียนกำกับไว้ที่แผ่นซีดีทุกแผ่น (หากมีมากกว่า 1 แผ่น)

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ
บันทึกข้อความขอส่งต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 1 ชุด
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ (ตามแบบฟอร์มของวารสารฯ ที่แนบมา) จำนวน 1 ชุด

 จัดส่งมายัง:
 บรรณาธิการวารสารบริหารศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 โทรศัพท์ 045-353804 โทรสาร 045-353805
 E-mail: jmsubu@gmail.com

ขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังได้รับต้นฉบับ
    หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาดของรูปแบบ และ/หรือ ความไม่สมบูรณ์ขององค์ประกอบในบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียนสำหรับติดต่อ (corresponding author) เพื่อทำการแก้ไขบทความที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์ และมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าต่อไปวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805