หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับ ปฐมกฤษ์ (มกราคม - มิถุนายน 2555)  

1. การบริหารองค์กรเพื่อความสุขและประโยชน์สุข
อภิชัย พันธเสน

2. ความสำเร็จและผลลัพธ์ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นและประเด็นวิจัย
ศุภจิต มโนพิโมกษ์
วิโรจน์ มโนพิโมกษ์


3. เศรษฐกิจสมดุลใหม่ : แนวคิดและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
อารี วิบูลย์พงศ์
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์


4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับผู้ชาย
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์

5. การเปรียบเทียบการรับรู้ของคนท้องถิ่นต่อศักยภาพ ผลกระทบ และการสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างเชียงใหม่กับปาย
อัครพงศ์ อั้นทอง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด


6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลของการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างยั่งยืน
กับความผูกพันของสมาชิกคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดอุบลราชธานี
ละเอียด มธุรส
รชยา อินทนนท์

         Full Paper(PDF)วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805