หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

 
วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)  
1. The World Book of Happiness and Sufficiency Economy
Peter Calkins

2. อิทธิพลของคุณค่าที่ได้รับจากสิ่งดึงดูดใจและการจัดการโลจิสติกส์
ต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่
อัครพงศ์ อั้นทอง

3. ผลกระทบของทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้จัดจำหน่าย
และการรับรู้คุณภาพ ของผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า
ผู้จัดจำหน่าย
ชนกพร ตุ้มทอง
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล


4. พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวีณา คำพุกกะ
อุไรรัตน์ ยามรัมย์
สุชาดา ชมชื่น


5. ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการธุรกิจกรณีศึกษา : กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในแขวงบอลิคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติ๋ม มณีคำ
ชนัญฏา สินชื่น


6. วิจารณ์หนังสือ: ‘60 ปีโพ้นทะเล’
ศุภจิต มโนพิโมกษ์


         Full Paper(PDF)
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805