หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

 
วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2556)  
1. The Effects of the Moderator of Social Skills on Changing
between Managerial Skills and the SME Performance
Somphet Thongsennheuang
Phusit Wonglorsaichon


2. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์

3. การวัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 3
วรรณพร เรืองรัตน์

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานของนักบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
ทิวากาล ด่านแก้ว
ฐิติรัตน์ มีมาก


5. ความรู้และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กนกอร นิลวรรณจะณกุล
ปวีณา คำพุกกะ


6. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "Organizational Behavior"
ธรรมวิมล สุขเสริม


         Full Paper(PDF)
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805