หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)

1. คุณลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย : กรณีศึกษา Facebook
ภัทราวรรณ ศรีพราย และ รุ่งรัศมีบุญดาว

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเจตนาในการประกอบธุรกิจ สำนักงานบัญของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
อมร โททำ

3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรกร : กรณีสึกษา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อริยา เผ่าเครื่อง

4. อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัชรินทร์ ปุกกันโท และ ปวีณา คำพุกกะ

5.สมรรถนะผู้นำและธรรมาภิบาลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โสภญาดา อุ่นตา และวีรศักดิ์ จินารัตน์

6. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "A Whack on the Side of the Head: How You Can Be More Creative"
รุ่งรัศมี บุญดาว         Full Paper(PDF)วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805