หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 5 (มกราคม - มิถุนายน 2557)  

1. อิทธิพลของสื่อ ความภูมิใจในตนเอง และภาพลักษณ์ร่างกายที่มีผลต่อการยอมรับการทำศัลยกรรมความงาม
วัชราภรณ์ เจริญพร
ปวีณา คำพุกกะ

2. An Empirical Study of Thai Manufacturing SMEs: A Stochastic Frontier
Analysis (SFA)
Teerawat Charoenrat

3. Comparative Study of Human Resource Management Implementation on Employees and Cooperative Education Students in a Public University3
Pitchaya Chinodom

4. Insider Trading, Information Asymmetry, and Corporate Governance
Chenglong Zheng
Nareerat Taechapiroontong

5. Marketing Strategies Affecting Passengers’ Decision Making towards
Thai Smile Airways: a case study Northeastern Thailand Routes
Chaitawat Siriborwonpitak
Jinnapas Pathumporn

6. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "The Power of Simplicity”
นรา หัตถสิน         Full Paper(PDF)วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805