หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)  

บทความวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล จรัญญ อนันตชัย รวมพร วงศ์อุไร
พรรณิภา มั่นฤทัย และนิศาชล วัจนะเสนาะ


2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนำเข้าของผู้บริโภค
ณัฐกานต์ ภู่เอี่ยม

3. คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น
อุทัย อันพิมพ์ และสุขวิทย์ โสภาพล

บทความวิชาการ
4. บทบาทของการเทียบเคียงสมรรถนะในการบัญชีบริหาร
พรพิพัฒน์ แก้วกล้า

5. วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน : มุมมองกระบวนการทันสมัย
นรา หัตถสิน

6. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "Data Mining Practical Machine Leaning Tools and Techniques”
อนิรุธ สืบสิงห์         Full Paper(PDF)วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805