หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

วารสารบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 7 (มกราคม - มิถุนายน 2558)  

บทความวิจัย
1. The Characteristics of SME Entrepreneurs who are Successful in
the Lower Northeastern Area 2
Kittima Cheungsuvadee

2. A Study of Customer Loyalty towards Samsung smartphone
in Yangon, Myanmar
La Pyae and Sirion Chaipoopirutana

3. Factors affecting adoptions of packaging technology of small-scale
entrepreneurs
Grittaya Utto and Weerawate Utto

4. IBBA Students’ Perception on Service Quality Towards Satisfaction:
An Application of SERVPERF in the Service of the
Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University
Henry Fonji Achaleke

5. A Comparative Study of Repurchase Intention Concerning Luxury
Products Between Thai and Chinese Customers
Sirion Chaipoopirutana

6. Vernacular Homestay: In Comparison of ASEAN Standard Homestays’ Physical Housing
Thaned Heyprakhon and Damrongsak Rinchumphu         Full Paper(PDF)วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805