หน้าหลัก
นโยบายการรับบทความ
การเตรียมต้นฉบับ
องค์ประกอบบทความงานวิจัย
การจัดเตรียมบทความ
บทความที่ผ่านการพิจารณา
 

นโยบายการรับบทความ  

     บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
      วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์จะรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหาร วัตถุประสงค์บทความต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพสามารถแสดงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ดังนั้นบทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

   ขอบเขตของวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาค หรือจุลภาค ดังต่อไปนี้

การบัญชี การตลาด
การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การประกอบการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเงิน เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Management Science UBU (JMS UBU)

© คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353804, 045-353819 โทรสาร 045-353805