Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ : 12/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103

เมื่อ : 11/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561

เมื่อ : 4/7/2561 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ตัวอย่างการเขียน Resume

เมื่อ : 31/5/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา

เมื่อ : 19/3/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อ : 22/2/2561 หมวดหมู่ : ข่าวนักศึกษา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ : 28/11/2560 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ : 28/11/2560 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์

เมื่อ : 7/8/2560 หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)

เมื่อ : 1/8/2560 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์