Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ

เมื่อ : 21/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมสัมมนา PIM's Work-bas Education Forum #4

เมื่อ : 21/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ ขแเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อ : 21/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

บจ. บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ มีความประสงค์รับนศ.ฝึกงานและเปดิรับสัมครพนักงาน

เมื่อ : 21/6/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ : 27/3/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี

เมื่อ : 20/2/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

กำหนดการการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษานางฐานิสร์สุภางค์ บวรวงศ์พิทักษ์ และทุนการศึกษานายสหชน วิริยะสกุล

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

กยศ

เมื่อ : 26/5/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์