Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบประเมินชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบบันทึกชั่วโมงจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบฟอร์ม FA1 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา

แบบคำร้องขอสถานที่ฝึกงาน

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สันติ เจริญบุญญา


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์