Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานกิจการนักศึกษา


คู่มือ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)

เมื่อ : 1/8/2560 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

คู่มือ กยศ ปี 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาไทย)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

เรื่อง น่ารู้กับสิทธิการรักษาพยาบาล

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : สันติ เจริญบุญญา

ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับมหาวิทยาลัย)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี

ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับคณะ)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : คู่มือ โดย : กันยารัตน์ จันทร์ตรี


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์