Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานบุคคล


ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้ารับฟังการชี้แจงขั้นตอนวิธีการสรรหาอธิการบดี

เมื่อ : 13/12/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562

เมื่อ : 25/11/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

เมื่อ : 16/11/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อ : 29/10/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อ : 21/9/2561 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อ : 13/9/2561 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

แบบรายงานผลการไปราชการ อบรม สัมมนา

เมื่อ : 10/8/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขอแจ้งเวียน ประกาศ ม.อบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพ ม.อบ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อ : 31/7/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ : 3/7/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อ : 3/7/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์