Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานวิจัย


The 5th International Conference 2018
July 26th,2018

"The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia”

"Business and Innovation in Digital Era"

by Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand

 

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018

เมื่อ : 13/8/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ : 7/8/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"

เมื่อ : 13/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียนภายใน 27 มิ.ย.61)

เมื่อ : 7/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ

เมื่อ : 7/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชุมวิชาการ / สัมมนา โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.

เมื่อ : 6/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

เมื่อ : 6/6/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2561)

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เมื่อ : 21/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

เมื่อ : 5/4/2561 หมวดหมู่ : ข่าวทุนวิจัย โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์