Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานโสตทัศนศึกษา


งานโสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ใบขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ใบแจ้งซ่อม อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อ : 16/7/2561 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขั้นตอนการให้บริการการยืมอุปกรณ์

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การขอใช้บริการทั่วไป

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการให้บริการบันทึกเสียง

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการขอใช้บริการบันทึกวิดีโอ

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การต่อใช่งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แบบปกติ

เมื่อ : 27/5/2559 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การต่อใช่งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แบบมีตัวเลือกสัญญาณจากภายนอก

เมื่อ : 27/5/2559 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์