Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธุุรกิจ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่
การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ
 
 
การประกอบอาชีพ
ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

เกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อ : 9/2/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลหลักสูตร โดย : น.ส. อรุณี มะฎารัก