Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)


สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561

เมื่อ : 28/1/2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

กรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ข้อมูลหลักสูตร

เมื่อ : 17/2/2560 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์