Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานบัณฑิตศึกษา


ข่าวการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกัน การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA 7 มิถุนายน 2561

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA 30 พ.ค.2561

เมื่อ : 22/5/2561 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์