Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานพัสดุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

เมื่อ : 16/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เมื่อ : 21/12/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

หนังสือเวียนการขยายเวลาวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ว 315

เมื่อ : 29/8/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศรายชื่อผู้ชนการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสอบราคา ม.อบ.(บศ)03/2559

เมื่อ : 24/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อ : 24/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ม.อบ.(บศ)03/2559

เมื่อ : 7/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตกลงราคา)จัดซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อ : 7/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กรณัฐ แก้วโบราณ

ราคากลางโครงการสัมมนาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อ : 15/6/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์