Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ Leadership Development Program


 

สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ "Leadership Development Program"

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้นิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา จัดจำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 51 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562   ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 52 วันที่ 21- 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562                    ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

 

                    รายละเอียดเพิ่มเติม

                    ใบสมัคร

    

   
 

อับโหลดวันที่ : 16/2/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 251


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอสเตท ออฟ ฟอร์จูน ประการรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญสมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program
สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ Leadership Development Program
ปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
คณะบริหารศาสตร์เปิดรับนักศึกษา ป.โท สาขา MBA
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการตลาด(แผนการฝึกงานค้าปลีก) ปีการศึกษา 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์