Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ BECIC 2016


 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (The 6th Business, Economics and Communication International Conference, 2016 : BECIC 2016)  ในวันที่  17-18  พฤศจิกายน  2559  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1015


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framwork to Research Proposals"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์