Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม


 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม  
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2559   โดย ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล   อ่านแล้ว : 614


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 72436580แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มบทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาเอก
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาโท
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรี
แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบฟอร์มวิเคราะห์ตรวจสอบ มคอ.4 รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
แบบฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
แบบฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แบบฟอร์มการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์