Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :กำหนดการการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 7/9/2559   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 1010


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 72480929กำหนดการการดำเนินการเรื่องกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1_59(กยศ.).pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิดีทัศน์ รณรงค์ความปลอดภัย วินัยจราจร
วิดีทัศน์แนะนำการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมสัมมนา PIM's Work-bas Education Forum #4
ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ ขแเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฯ
บจ. บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ มีความประสงค์รับนศ.ฝึกงานและเปดิรับสัมครพนักงาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี
กำหนดการการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษานางฐานิสร์สุภางค์ บวรวงศ์พิทักษ์ และทุนการศึกษานายสหชน วิริยะสกุล
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์