Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มแจ้งซ่อม งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

อับโหลดวันที่ : 8/9/2559   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 1175


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 821258268แบบฟอร์มแจ้งซ่อม.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805