Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 

แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 

อับโหลดวันที่ : 23/9/2559   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 469


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2320834668แบบฟอร์มสัญญายืมเงินปี 2558-สำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-ยืมภายในคณะ.xls
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานสรุปผลการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (กรณีลักษณะโครงการเป็นการศึกษา/ ทำฐานข้อมูล/ รวบรวม)
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 2
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 1
ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์