Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ทุนวิจัยในกลุ่มเรื่อง Food Valley


 

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการ Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงประสงค์จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในกลุ่มเรื่อง Food Valley ให้กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบ
 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในกลุ่มเรื่อง Food Valley ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม CTB202  ชั้น 2 ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยี ชีวภาพ 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโปรดแจ้งที่นางสาวปัญจีรา ศุภดล โทรศัพท์ภายใน 3035 หรืออีเมล research@ubu.ac.th หรือฟอร์มลงทะเบียน https://goo.gl/forms/yM6On7vQhFLADxW43
 
ขอบเขตและหลักการดำเนินงานวิจัย Food Valley 
และเงื่อนไขการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใน Food Valley
ตามลิงค์แนบ
   
 

อับโหลดวันที่ : 22/1/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1060


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์