Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน


 

ประชาสัมพันธ์การอบรมการรู้สารสนเทศ หากอาจารย์ประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าอบรมการรู้สารสนเทศ และให้คำแนะนำทางด้านการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัย การทำรายงาน และเขียนบรรณานุกรม ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์ อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี สามาถรติดต่อนัดหมายวันเวลาในการอบรมล่วงหน้าได้ที่ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย เบอร์ภายใน 1818 มือถือ 0844145945 หรือ นายอนวัช กาทอง เบอร์ 1817 มือถือ 0872505152 
งานห้องสมุด  
 

อับโหลดวันที่ : 29/1/2560   โดย บังอร ปาปะไพ   อ่านแล้ว : 1183


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์