Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”


 

ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”  ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์การสมัครไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม ดร.พรพิพัฒน์ 086-0559914  รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

กรอกใบสมัครได้ที่   https://goo.gl/forms/0xTgxJsVsE8BPNf12

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 7/3/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 686


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง จัดการการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง'
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครู
ประกาศขยายเวลารับสมัครประกวดการแข่งขันโครงการเปิดบ้านบริหาร
โครงการ BUS UBU OPEN HOUSE 2017
ขอเชิญร่วมสัมมนา “การบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์