Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561


 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  รายภูมิภาค จำนวน  4  ครั้ง  ดังนี้

    ครั้งที่  1  วันที่  7  มิถุนายน  2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
    ครั้งที่  2  วันที่  14  มิถุนายน  2560  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่
    ครั้งที่  3  วันที่  20  มิถุนายน  2560  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
    คร้่้งที่  4  วันที่  26  มิถุนายน  2560  ณ อวานี  ขอแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 

อับโหลดวันที่ : 25/5/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1037


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25205627562ประชุมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์