Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม


 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกาศเรื่องเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตามเป้าหมาย ดังนี้

    เป้าหมายที่ 1  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
    เป้าหมายที่  2  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
    เป้าหมายที่  3  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ระยะเวลาการเสนอของบประมาณ : เป้าหมายที่ 1  และ  2  ส่งเอกสารเชิงหลักการภายในวันที่  12  มิถุนายน  2560
                                                    เป้าหมายที่  3  ส่งแบบเสนอข้อเสนอการวิจัย และแบบแตกตัวคูณ  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2560

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

อับโหลดวันที่ : 25/5/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1911


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25233052490ประกาศการเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์