Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

ณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "One Belt One Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation"  ในหัวข้อ "Lancang Jiang-Mekong River: Rising Smart Corridor"  ในวันที่  1  กันยายน  2560  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่  หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่  19  มิถุนายน  2560  รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 28/5/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1067


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
ขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
Invitation to the International Research Conference on "Conservation and Development"
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์