Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Diving Social Enterprise towards Thailand 4.0"


 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Diving Social Enterprise towards Thailand 4.0"   ในวันที่  21-21  มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-16.00 น.  ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1  ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4  อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รายละเอียด

   
 

อับโหลดวันที่ : 7/6/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 815


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
Invitation to the International Research Conference on "Conservation and Development"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BANIC 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอใน "งานประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5"
ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถา "การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ICNM 2017
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์