Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย


 

        ด้วยโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSALCULTURAL EXCHANGE) มีความประสงค์รับสมัครสอบ ชิงทุนสําหรับนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์แคนาดา และออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่ เยาวชนไทยอย่างจริงจัง และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ สร้างภาพลักษณ์อันดีงามแก่ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเพิ่ม ประสบการณ์ในต่างแดนเรียนรู้วิธีคิดของคนในประเทศที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับ เจ้าของภาษาที่แท้จริงฝึกให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง สร้างบุคลิกความเป็นผู้นํา และนําประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้าในอนาคต
 
     ในการเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะคัดเลือกจากนักเรียนและเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และมีความรู้เกียวกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งโครงการฯ ได้แนบ รายละเอียดโครงการฯ ใบสมัครและแผ่นประกาศมาพร้อมแล้ว
กำหนดการเปิดรับสมัคร ภูมิภาค 16 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2560
 
สอบวันที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ  
 

อับโหลดวันที่ : 15/6/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1670


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2559
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “ถามคือสอนและเทคนิคการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่" (โครงการ UBU Active Learnning21 Road Show ครั้งที่้ 3 ที่คณะรัฐศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.2560)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์