Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"


 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"  ในวันที่  15-16  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้อง 2-207  อาคารปราบไตรจักร 2   ค่าลงทะเบียนคนละ  2,500  บาท  หมดเขตรับสมัครและชำระเงินภายในวันที่  12  กรกฎาคม  2560    
 

อับโหลดวันที่ : 23/6/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1134


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2335516900อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์