Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205 ดังนี้

               
ลำดับ    เลขสมัคร    เลขประจำประตัวประชาชน    คำนำหน้าชื่อ    ชื่อ-สกุล
1    351688    1349900944351    นางสาว    เมธิรา เถาว์โท
2    351691    1340900283055    นางสาว    สุธิตา คำทู
3    351731    1330400567224    นางสาว    เรืองรจิต เพิ่มศรี
4    351740    1339900528081    นางสาว    กุลธิดา ปางสุข
5    351786    1331200097110    นางสาว    วนัทดา ขาวสะอาด
6    351862    1339900540668    นางสาว    จุฑารัตน์ ถึงไชย
7    352151    1340800147346    นางสาว    เบญจวรรรณ แก้วกัญญา
8    352233    1370200031967    นางสาว    ปรียานุช สุวรรณกูฏ
9    352326    1379900082082    นางสาว    ยุรัญญา ลิจันทร์
10    352384    1349900980005    นางสาว    จารุวรรณ จันทวงศ์
11    352435    1379900075744    นางสาว    กุลธิดา เที่ยงธรรม
12    352474    1379900073181    นางสาว    เบญจรัตน์ หงษ์วรรณา
13    352484    1469900450692    นางสาว    จิราพร ยันตบุตร์
14    352511    1409901541063    นางสาว    จิรารัตน์ หอมภักดี
15    352542    1341000193433    นางสาว    ศิริรัตน์ หาบุตร
16    352588    1459900644713    นางสาว    มุกมาลัย ชาญสุวรรณ
17    352812    1341500310528    นางสาว    จุฑามาศ จารุการ
18    352876    1330400560556    นางสาว    ปณัสยา ลาลุน
19    352916    1340700547105    นางสาว    จริยา วงศ์พุทธะ
20    352953    1490300099449    นาย    พงศกร ใจตรง
21    353033    1379900100358    นางสาว    นพเก้า ภักดี  
 

อับโหลดวันที่ : 30/6/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 704


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3051540225ผล ซีพี 2.xls
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมฟรี! #การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น
การกวดขันและให้นักศึกษาผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการขอบคุณ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงแรม Marriott Executive Apartment Mayfair Bangkok และการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประสบความสำเร็จล้นหลาม “คืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
ประกาศยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย
ขอเชิญนักศึกษาปี 4 บริหารศาสตร์ คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้าง hashtag เพื่ออนาคตการทำงาน”
“บุคลากรบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสด็จ ร.๙ สู่สวรรคาลัย ร่วมกับประชาชนวารินชำราบ ๒๖ ต.ค.๖๐”
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ TOEIC สอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ห้อง 13031 เวลา 16.00-19.00
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์