Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาทุน การตลาดค้าปลีก (ซีพี) ทำสัญญาทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้อง MS 205 ดังนี้

               
ลำดับ    เลขสมัคร    เลขประจำประตัวประชาชน    คำนำหน้าชื่อ    ชื่อ-สกุล
1    351688    1349900944351    นางสาว    เมธิรา เถาว์โท
2    351691    1340900283055    นางสาว    สุธิตา คำทู
3    351731    1330400567224    นางสาว    เรืองรจิต เพิ่มศรี
4    351740    1339900528081    นางสาว    กุลธิดา ปางสุข
5    351786    1331200097110    นางสาว    วนัทดา ขาวสะอาด
6    351862    1339900540668    นางสาว    จุฑารัตน์ ถึงไชย
7    352151    1340800147346    นางสาว    เบญจวรรรณ แก้วกัญญา
8    352233    1370200031967    นางสาว    ปรียานุช สุวรรณกูฏ
9    352326    1379900082082    นางสาว    ยุรัญญา ลิจันทร์
10    352384    1349900980005    นางสาว    จารุวรรณ จันทวงศ์
11    352435    1379900075744    นางสาว    กุลธิดา เที่ยงธรรม
12    352474    1379900073181    นางสาว    เบญจรัตน์ หงษ์วรรณา
13    352484    1469900450692    นางสาว    จิราพร ยันตบุตร์
14    352511    1409901541063    นางสาว    จิรารัตน์ หอมภักดี
15    352542    1341000193433    นางสาว    ศิริรัตน์ หาบุตร
16    352588    1459900644713    นางสาว    มุกมาลัย ชาญสุวรรณ
17    352812    1341500310528    นางสาว    จุฑามาศ จารุการ
18    352876    1330400560556    นางสาว    ปณัสยา ลาลุน
19    352916    1340700547105    นางสาว    จริยา วงศ์พุทธะ
20    352953    1490300099449    นาย    พงศกร ใจตรง
21    353033    1379900100358    นางสาว    นพเก้า ภักดี  
 

อับโหลดวันที่ : 30/6/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 745


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3051540225ผล ซีพี 2.xls
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวิธีรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8
การประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018" ในห้วข้อ "้Why I want to have my adventure in Malaysia"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หัวข้อ "การทำธุรกิจที่ไม่มีวันตาย..ในยุคดิจิตอล"
แจ้งเวียนโครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิทัล ในยุค ๔.๐”
12345678910

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์