Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศุึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560


 

ประกาศรับสมัครนักศุึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 26 ทุน

จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 16 ทุนการศึกษา

จำนวนเงิน 15,000 บาท จำนวน 6 ทุนการศึกษา

จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 4 ทุนการศึกษา

คุณสมบัติ

- เป็นนักศึกษาที่ขนาดแคลนทุนทรัพย์

- เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

-เป็นผู้มีจริยธรรมไม่เคยทำผิดวินัยนักศึกษา

- ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น(ยกเว้น กยศ กรอ)

-มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และร่วมกิจกรรมของคณะฯและมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2560  
 

อับโหลดวันที่ : 11/7/2560   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 3372


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 112758986ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย(ใหม่).docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 3 มูลนิธิ
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธา คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ และ ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ประกาศรับสมัครนักศุึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์