Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก


 

โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 31/7/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1135


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์