Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)


 

คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)  
 

อับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 1626


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 114827559คู่มือ กยศ. กรอ 60.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560(คู่มือสำหรับนักศึกษาปี1และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี)
คู่มือ กยศ ปี 2559
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาไทย)
เรื่อง น่ารู้กับสิทธิการรักษาพยาบาล
ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับมหาวิทยาลัย)
ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา(ระดับคณะ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์