Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560


 

วันพุธที่ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 คณะบริหารศาสตร์

สาขาวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เวลา

ห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การจัดการธุรกิจ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การตลาดค้าปลีก 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การตลาด 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การจัดการการโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การเงินและการธนาคาร 

11.00 –  12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

12.00 – 13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การบัญชีอับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 323


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครอบรม - ทดสอบ - สอบ TOEIC
ประกาศแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์