Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560


 

วันพุธที่ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 คณะบริหารศาสตร์

สาขาวิชา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เวลา

ห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การจัดการธุรกิจ 

08.00 – 09.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การตลาดค้าปลีก 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การตลาด 

09.00 – 10.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3

การจัดการการโรงแรม 

10.00 – 11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การเงินและการธนาคาร 

11.00 –  12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

12.00 – 13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

การบัญชีอับโหลดวันที่ : 1/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 581


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
คำร้องขอผ่อนผันค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (รอบขยายโอกาสทางการศึกษา)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
นักศึกษาการจัดการการโรงแรมสร้างชื่อเสียงคว้า 3 รางวัล จาก 5th THM FAIR
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์
อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ
มทบ.22 จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์