Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์


 

ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับบริจาคเงินทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา คือ ทุนการศึกษา คุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษารายปี จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ   จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

2. ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์  จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท

เป็นเงิน 40,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

      6. มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์และ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดกำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา ณ งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

    ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 สิงหาคม 2560

2. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2560

4. พิธีมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

อับโหลดวันที่ : 7/8/2560   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2037


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 7234645331ประกาศทุนคณบดี60.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 3 มูลนิธิ
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธา คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ และ ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ประกาศรับสมัครนักศุึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์