Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561


 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

จำนวนรับ

พื้นที่ภาคอีสาน

พื้นที่ภาคอื่น

การจัดการธุรกิจ

10

5

การตลาด

10

5

การตลาด CP All

-

-

การจัดการการโรงแรม

20

5

การเงินและการธนาคาร

30

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5

2

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

5

2

การบัญชี

50

20

รวม

130

44

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ :

http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4082.pdf

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1-30 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 22 พฤศจิกายน  2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธันวาคม 2560

 

 

จำนวนรับสมัคร โควตาความสามารถพิเศษ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

โควตากีฬา

โควตาศิลปวัฒนธรรม

โควตาเรียนดีชนบท

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการผลิตบัณฑิต CP All

การจัดการธุรกิจ

3

3

50

1

-

การตลาด

3

3

25

1

-

การตลาด CP All

-

-

-

-

180

การจัดการการโรงแรม

3

3

30

1

-

การเงินและการธนาคาร

3

3

50

1

-

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1

1

3

-

-

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1

1

3

-

-

การบัญชี

10

6

40

1

-

รวม

24

20

201

5

180

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ : http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4081.pdf

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร1-6 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ตุลาคม 2560

 

 

จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

จำนวนรับ

การจัดการธุรกิจ

5

การตลาด

5

การตลาด CP All

-

การจัดการการโรงแรม

5

การเงินและการธนาคาร

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1

การบัญชี

10

รวม

32

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ :

http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4075.pdf  
 

อับโหลดวันที่ : 31/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1263


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
ารรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
คณะบริหารศาสตร์ นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุทัย อันพิมพ์ และ ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ ในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุก​รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์"
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์