Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561


 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

จำนวนรับ

พื้นที่ภาคอีสาน

พื้นที่ภาคอื่น

การจัดการธุรกิจ

10

5

การตลาด

10

5

การตลาด CP All

-

-

การจัดการการโรงแรม

20

5

การเงินและการธนาคาร

30

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5

2

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

5

2

การบัญชี

50

20

รวม

130

44

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ :

http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4082.pdf

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1-30 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 22 พฤศจิกายน  2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธันวาคม 2560

 

 

จำนวนรับสมัคร โควตาความสามารถพิเศษ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

โควตากีฬา

โควตาศิลปวัฒนธรรม

โควตาเรียนดีชนบท

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการผลิตบัณฑิต CP All

การจัดการธุรกิจ

3

3

50

1

-

การตลาด

3

3

25

1

-

การตลาด CP All

-

-

-

-

180

การจัดการการโรงแรม

3

3

30

1

-

การเงินและการธนาคาร

3

3

50

1

-

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1

1

3

-

-

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1

1

3

-

-

การบัญชี

10

6

40

1

-

รวม

24

20

201

5

180

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ : http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4081.pdf

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร1-6 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ตุลาคม 2560

 

 

จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา

จำนวนรับ

การจัดการธุรกิจ

5

การตลาด

5

การตลาด CP All

-

การจัดการการโรงแรม

5

การเงินและการธนาคาร

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1

การบัญชี

10

รวม

32

ที่มา และรายละเอียดด้านคุณสมบัติ ศึกษาได้ที่ :

http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/07/4075.pdf  
 

อับโหลดวันที่ : 31/8/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2683


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมฟรี! #การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น
การกวดขันและให้นักศึกษาผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการขอบคุณ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงแรม Marriott Executive Apartment Mayfair Bangkok และการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประสบความสำเร็จล้นหลาม “คืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 1
ประกาศยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย
ขอเชิญนักศึกษาปี 4 บริหารศาสตร์ คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย “การสร้าง hashtag เพื่ออนาคตการทำงาน”
“บุคลากรบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสด็จ ร.๙ สู่สวรรคาลัย ร่วมกับประชาชนวารินชำราบ ๒๖ ต.ค.๖๐”
รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ TOEIC สอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ห้อง 13031 เวลา 16.00-19.00
1234567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์