Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2


 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561  รอบที่ 2  จำนวน  7  กลุ่มเรื่อง  ได้แก่

1.  ข้าว 

2.  ปาล์มน้ำมัน

3.  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4.  สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5.  พืชสวน/พืชไร

6.  สัตว์เศรษฐกิจ

7.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  และส่งข้อเสนอโครงการฉบับลงลายมือชื่อ ทางไปรษณีย์  ภายในวันที่  15  พฤษจิกายน  2560  รายละเอียด

  



  
 

อับโหลดวันที่ : 27/10/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 2044


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2714439162ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2561 รอบที่ 2.pdf




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครนักวิจัยเพื่อดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และประเมินผลกระทบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์