Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2


 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561  รอบที่ 2  จำนวน  7  กลุ่มเรื่อง  ได้แก่

1.  ข้าว 

2.  ปาล์มน้ำมัน

3.  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4.  สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

5.  พืชสวน/พืชไร

6.  สัตว์เศรษฐกิจ

7.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  และส่งข้อเสนอโครงการฉบับลงลายมือชื่อ ทางไปรษณีย์  ภายในวันที่  15  พฤษจิกายน  2560  รายละเอียด

    
 

อับโหลดวันที่ : 27/10/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 553


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2714439162ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2561 รอบที่ 2.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (มุ่งเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
รับสมุครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
การเสนอของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์