Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน


 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบที่ 1  จำนวน  4  ประเภททุน  ได้แก่

1.  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry ; SuRF)  รับสมัครถึงวันที่  30  พฤศจิกายน 2560

2.  ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE)  รับสมัครถึงวันที่  30  พฤศจิกายน 2560

3.  ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program ; IRF)  รับสมัครถึงวันที่  30  พฤศจิกายน 2560

4.  ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018   รับสมัครถึงวันที่  27  พฤศจิกายน 2560  
 

อับโหลดวันที่ : 6/11/2560   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1349


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครนักวิจัยเพื่อดำเนินการสังเคราะห์งานวิจัย และประเมินผลกระทบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
สกว. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 4 ประเภททุน
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์