Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งสำคัญในการการผลิตบัณฑิตที่ดี และมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ กลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตเหล่านี้คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ผู้สอน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thailand Qualifications Framework-TQF) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และนำผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การออกแบบรายวิชาจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดทิศทาง การเรียนการสอนในรายวิชา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team Based Learning : TBL) นั้นถือเป็นรูปแบบ การสอนที่ได้รับการคิดและพัฒนาโดยนักการศึกษาที่ชื่อว่า Larry.K..Michaelsen.จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้มีการเผยแพรรูปแบบการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ ในสาขาแพทยศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ถือเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นความร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และร่วมกันทำงานเป็นทีม (ที่มีขนาดเล็ก) ตามความเหมาะสมและแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สมาชิกภายในทีมจะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่ใช้ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนกลุ่มเล็กหลายกลุ่ม.โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีประมาณ 6 – 7 คน ซึ่งการเรียนด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียน ดังนี้
1. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
2. ลดเวลาในการบรรยายของผู้สอน
3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
4. ทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
5. ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม
6. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
7. พัฒนาทักษะการรู้คิดของผู้เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มีระดับที่สูงขึ้น
8. เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้สอนสามารถใช้หลักสำคัญ 4 ประการ (Michaelsen, 2004) ได้แก่
1. การจัดตั้งและจัดการกลุ่มอย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนรับผิดชอบในงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3. แบบฝึกหัดกลุ่มส่งเสริมการเรียนการพัฒนาทีม
4. ผู้เรียนได้รับการสะท้อนกลับบ่อยๆ ในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ สมาคมเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน ขึ้นซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระฉับกระเฉงในการเรียน ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เทคนิคและวิธีการ ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน ซึ่งถือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนที่ชัดเจนและยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิก ในกลุ่มต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
2.2 เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและ การใช้ทีมเป็นฐาน
2.3 เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาทักษะกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
2.4 เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐานไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในชั้นเรียน

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จำนวน 100 คน

4. สถานที่ดำเนินงาน
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 (พฤหัสบดี – ศุกร์)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 social event เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ และสามารถการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
6.2 คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
6.3 คณาจารย์มีทักษะกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
6.4 คณาจารย์สามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองในชั้นเรียน

7. สอดคล้องกับ PSF ในมิติ
มิติที่ 1 : Professional Knowledge ระดับ K2 Know students and how they learn, both
generally and within their subject area(s) Level 2
มิติที่ 2 : Professional Practices ระดับ P3 Developing effective learning environments,
student support and guidance Level 1
มิติที่ 3 : Professional Values ระดับ V2 . Professional and personal effectiveness Level 1

8. การติดตามประเมินผล
8.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
8.2 แบบวัดทักษะสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้เข้าร่วมอบรม

9. วิทยากร
9.1 รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
9.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
9.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
9.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
9.6 ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์
9.7 ดร.ธเนศ ปานรัตน์
9.8 ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

10. หน่วยงานดำเนินการ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกสมาคม ควอท คนละ 3,000 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท

***หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท***

คลิก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม ONLINE

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อับโหลดวันที่ : 25/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1252


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์