Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ


 

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ SAP มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้มีการนำระบบ SAP เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้านทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี และก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัยที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อเป็นจุดแข็ง มีความโดดเด่นและโอกาสให้กับบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ศึกษาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เสมือนประกอบวิชาชีพบัญชีจริง โดยการจำลองเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม “Accounting Game Online” ซึ่งเป็นระบบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการค้าบนระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-time ทำให้บรรยากาศให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและยังสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างขึ้นมา โดยสาขาวิชาการบัญชีจะนำมาใช้เตรียมความพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) ประธานหลักสูตร กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของสาขาบัญชี ที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของตลาดแรงงาน อาทิเช่น การเป็นนักบัญชีต้นทุน สมุห์บัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมถึงนักวิชาการเงินและบัญชีในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคุณสมบัติของนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งสาขาวิชาการบัญชีของเรา เน้นด้าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System : AIS) ดังนั้น การศึกษาดูงานครั้งนี้จะทำให้บัญชีบัณฑิต ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโดดเด่น มีจุดแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งของประเทศไทย”  
 

อับโหลดวันที่ : 27/1/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1204


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
ขอเชิญ การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันดินโลกปี 2561หัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์