Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


 

 
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
แก่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2561
รอบขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
   
 

อับโหลดวันที่ : 12/2/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 249


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12194851904แจ้งซีพี 61รอบขยายโอกาสมาทำสัญญาทุน 23 กพ.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาการจัดการการโรงแรมสร้างชื่อเสียงคว้า 3 รางวัล จาก 5th THM FAIR
แจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์
อบรมฟรี การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ศึกษาดูงานซอฟต์แวร์ธุรกิจ
มทบ.22 จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเสริมความสำคัญของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ส่งประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาลูกรัก" ด้วยกระบวนการ Coaching
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนมาก)
12345678

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์