Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3


 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3

ระหว่งวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 
จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ 
รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561   
 

อับโหลดวันที่ : 19/2/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 204


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 192151625ขอเชิญสมัคร ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ถึงวันที่ 23 เม.ย.61
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างนักศึกษาทูตกิจกรรม รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์